TRUNG THỰC, TRÁCH NHIỆM, TỰ TRỌNG, TỰ TIN, TỰ LẬP.

87